Innf├©ring i skatterett 2021-2022_forside
Innføring i skatterett 2021-2022 er i salg fra august 2021. Læreverket består av følgende bøker:
Læreverket består av følgende bøker:
 • Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund: Innføring i skatterett 2021-2022 (39. utgave)
 • Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund: Innføring i skatterett 2021-2022 – studiebok (26. utgave)

OBS: Feil i læreverket, lovendringer mv. som brukerne melder til meg eller blir oppdaget av forfatterne selv blir lagt ut i link her. [SIST OPPDATERT: 27.06.2022] Siden det foretas tusenvis av korrigeringer i læreverket hvert år på grunn av endrede skatteregler og skattesatser, kan dessverre enkelte feil forekomme. Send tilbakemeldinger til: even.fallan[at]pm.me 

En oversikt over hvilke oppgaver og eksempler i læreverket som er relvant for ulike tema i læreverkets del 1 (personbeskatning utenfor næringsvirksomhet) er lagt ut i link her. Lista er under utarbeidelse høsten 2021, og er ikke fullstendig per nå. [SIST OPPDATERT: 07.11.2021]

Boka har tre deler, etter kapittel 1 som er et oversiktskapittel:

 • Del I Personbeskatning (utenfor næringsvirksomhet)
 • Del II Næringsbeskatning
 • Del III Særskilte tema (inkludert eget kapittel om fast eiendom, som supplerer stoff om fast eiendom i ordinære kapitler)

Bokas pedagogiske ide:

 • skatterett for økonomer mv. bør ha fokus på økonomiske virkninger av skattereglene
 • stor hyppighet av eksempler for å illustrere dette og forenkle læringsprosessen
 • årlig oppdatering til gjeldende skatteregler og -satser for økt relevans for studentene.

Her følger linker til PDFer av sentrale lover og forskrifter per juni 2021, slik innholdet var i lovdata.no da 2021-2022 utgaven av boka ble skrevet. Å se reglene boka er skrevet utfra kan forenkle læring (redusere usikkerhet) i de tilfeller skatteregler senere er endret.

Link til skatteloven per 14. juni 2021
Link til FSFIN per 14. juni 2021
Link til FSSD per 14. juni 2021
Link til skattebetalingsloven per 14. juni 2021
Link til skattebetalingsforskriften per 14. juni 2021
Link til skatteforvaltningsloven per 14. juni 2021
Link til skatteforvaltningsforskriften per 14. juni 2021
Link til folketrygdloven per 14. juni 2021
Link til barnetrygdloven per 14. juni 2021
Link til eigedomsskattelova per 14. juni 2021
Link til regnskapsloven per 28. august 2021
Link til forskrift til utfylling og gjennomføring av regnskapsloven per 28. august 2021

Endringer i 2021-2022 utgaven inkluderer eksempelvis:

 • Boka er som vanlig oppdatert til gjeldende skattesatser og -regler for inneværende år, nå 2021.
 • Den nye satsforskriften, som erstatter deler av takseringsforskriften, er innarbeidet i boka.
 • Nye regler om formuesverdsetting av fast eiendom (sktl. § 4-10) er innarbeidet. Dette har også følgekonsekvenser for fastsetting av gjeldsreduksjon, noe som er innarbeidet.
 • Nye regler om fradrag i skatt for boligsparing for ungdom (BSU) er innarbeidet.
 • Nye regler om skattlegging av rente på lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap er innarbeidet.
 • Det er lagt inn nye oppgaver, blant annet nye samleoppgaver som henter stoff fra hele bokas del I (personbeskatning). I tillegg kommer det her på efallan.no/skatterett i løpet av august 2021 link til et dokument som gir en oversikt over hvilke oppgaver og eksempler i læreboka og studieboka hvor studentene kan teste sin forståelse av ulike temaer (f. eks. hvilke oppgaver som tester studentene i henholdsvis inntekt fra privat bruk av firmabil, inntekt fra mottatt aksjeutbytte eller beregning av gjeldsreduksjon).
 • Begrepsavklaring knyttet til naturalytelse versus utgiftsgodtgjørelse er tydeliggjort. Det samme har skjedd med enkelte begrepsavklaringer for fast eiendom (kapittel 11), hvor betydningen av fritidseiendom er ulik avhengig av om det gjelder inntekt eller formue. Begrepsavklaring knyttet til næringseiendom er også lagt inn. Teksten om verdsetting av fritidseiendom og tomt er forbedret.
 • Omtale av prinsipper for utarbeidelse av skattereglene (enkelhet, skatteevne, nøytralitet, symmetri osv.) er oppdatert i forbindelse med at en kommune har endret sin formuesskattesats. Dette har aktualisert samsvarsprinsippet også nasjonalt (utover særreglene for tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark).