Læreverket «Innføring i skatterett» (Gyldendal Akademisk) består av to bøker for 2017-2018:

 • Lars Fallan: Innføring i skatterett 2017-2018
 • Lars Fallan og Even Fallan: Innføring i skatterett 2017-2018 studiebok

I denne utgaven av læreverket er det store endringer. I tillegg til at skatteregler og skattesatser er endret, noe som skjer ofte, har Stortinget også vedtatt å endre begrepsbruk og ligningsforvaltning. For eksempel er selvangivelse nå erstattet med begrepet skattemelding.

Innen skatterett skjer det mange endringer hvert år. Deler av teksten og hundrevis av talleksempler og oppgaver i dette læreverket må oppdateres årlig. Selv om forfatterne gjør sitt beste for å kvalitetssikre endringene, kan feil dessverre forekomme. Det kan medføre usikkerhet for studenter i en læringsprosess. Nedenfor legger vi ut informasjon om eventuelle feil som blir oppdaget. Vi setter pris på at forelesere og studenter gir oss tilbakemelding på e-post dersom dere oppdager (mulige) feil eller har andre kommentarer. Ta kontakt på: larsfall[at]ntnu.no eller even.fallan[at]inn.no.

Med hilsen Lars Fallan og Even Fallan


Følgende feil er oppdaget i læreverket for skoleåret 2017-2018:

 

 • Kapittel 5, Læreboka s. 123:
  • Det er en feil i formelen øverst på sida (beløpet i svaret, kr 11 512, er riktig). Rabatten på driftsmidler i 2017 var 10 % (reduksjon på 90 %), ikke 20 % (reduksjon på 80 %) slik det står. Korrigert formel skal være:
  • Aksjer og driftsmidler:
   Kr (50 000 + 28 000 + 25 000 + 12 117) * (1-0,90) = kr 11 512
 • Kapittel 5, Læreboka s. 133/134 og Studieboka s. 71 (oppgave 13):
  • I setning to i oppgave 13 på s. 133 i læreboka skal det stå inntektsåret i stedet for skattefastsettingsåret. Videre skal det påpekes at ikke gis verdsettingsrabatt på selskapets hånd og heller ikke gjeldsreduksjon. Det blir dermed noen endringer også under eiendeler og i momentlista i oppgaveteksten i læreboka og i løsningsforslaget i studieboka:
  • Endret oppgavetekst i innledningen av oppgaven i læreboka:
   “AS Eksamenspress holder til i Klæbu kommune. Selskapets balanse per 1.1 i inntektsåret er gjengitt nedenfor. Det skal ikke gis verdsettingsrabatt på selskapets hånd, jf. sktl. § 4-12, 7. ledd, og følgelig blir det heller ikke gjeldsreduksjon.”
  • Under Eiendeler, A Anleggsmidler:
   “Produksjonsanlegg og maskiner: kr 150 000”
  • Endring i moment 2 i momentlista i oppgaven i læreboka: Produksjonsanlegget skal ikke ha verdsettingsrabatt, og det må også klargjøres at produksjonsanlegget som det vises til i balansen i oppgaveteksten består av to deler. Ny tekst for moment 2 blir for denne utgaven av boka:
   “Formuesverdi på produksjonsanlegget er kr 325 000. Maskinene har en saldoverdi på kr 45 000.”
  • Moment 4 i momentlista strykes.
  • Dermed må løsningsforlaget i studieboka også endres (kun de elementene som endres føres opp her):
  • Under eiendeler: Inventar kr 15 000 (ikke 13 500 slik det står i boka)
  • Under eiendeler: Maskiner kr 45 000 (ikke 40 500)
  • Under eiendeler: Samlet bruttoformue kr 780 000 (ikke 774 000)
  • Under gjeld: “Gjeld før gjeldsreduksjon” og “Gjeldsreduksjon iflg. oppgaven” strykes.
  • Under gjeld: Skattemessig gjeld kr 183 000 (ikke 160 000)
  • Under a) Nettoformue: Nettoformue kr 597  000 (ikke 614 000)
 • Kapittel 5, Studieboka s. 56 (oppgave 5-3):
  • Slik oppgaven lyder i denne utgaven av boka skulle det vært med gjeldsreduksjon i løsningsforslaget. Trude får 10 % verdsettelsesrabatt på aksjene i Norsk Hydro ASA. Gjeldsreduksjonen skal være kr [((10 * 49,73)/425 007)) * 410 800 * 0,1] = 48. Nettoformuen er kr 14 206 (ikke kr 14 158). (I neste utgave av boka blir aksjene i Norsk Hydro ASA tatt ut av oppgaven slik at vi slipper å ta hensyn til dette.
 • Kapittel 5, Studieboka s. 57 (oppgave 5-4):
  • Her har vi en lignende utfordring som i oppgave 5-3. I neste utgave av boka vil verdiene bli oppgitt før verdsettingsrabatt, slik at rabatten blir spesifisert i løsningen.
  • Verdsettingsrabatten gir en gjeldsreduksjon på driftsmidler (fabrikkbygning, maskiner og personbil, inventar og aksjene).
 • Kapittel 6, Studieboka s. 82 (oppgave 7b):
  • I siste linje på side 82 skal det være X5 i stedet for X4. Ny tekst blir: “Har fått fradrag i X5”.
 • Kapittel 7, Læreboka s. 203
  • I eksemplet øverst på siden er gevinsten per Alfakrøll-aksje regnet ut til kr 56,28 (noe som er korrekt).
  • To linjer under regnes det ut samlet gevinst etter oppjustering. Dette tallet (kr 69 787,20) er også korrekt. Men det er en feil i selve utregningen. Formlen skal være: kr (56,28 * 1 000) * 1,24
 • Kapittel 7, Læreboka s. 206
  • Sum i linje fem fra bunnen skal være kr 82 800. Ikke kr 82 000. Korrekt tall er brukt i utregning på siste linje på sida.
 • Kapittel 7, Studieboka s. 125 (oppgave 12):
  • Det skal stå at soppskade IKKE er fradragsberettiget vedlikeholdskostnad, jf. sktl. § 6-11 annen setning. Selve fradragsbeløpet som står i boka, kr 0, er altså korrekt (ikke fradrag).
 • Kapittel 7, Studieboka s. 125 (oppgave 13):
  • Salgssummen skal være kr 7 500 000 (ikke 7 050 000). Den utregnede salgsgevinsten er imidlertid korrekt (2 500 000).
  • Teksten vedrørende skattepliktig gevinst er feil. Løsningen for tomannsboligen følger av skatteloven § 9-3 tredje ledd bokstav a. Når eieren har brukt minst halvparten av boligen som egen bolig (vi forutsetter at leilighetene er like store/har  samme verdi), skal løsningen bli som for enebolig. Under denne forutsetningen blir hele gevinsten skattefri. Skattepliktig gevinst blir altså kr 0, ikke kr 1 875 000.
  • Det var opprinnelig ment å si i oppgaveteksten at Ole Hansen kjøpte en firemannsbolig (ikke en tomannsbolig). Ved kjøp av en firemannsbolig, hvor Ole selv bor en en av fire leiligheter, blir løsningsforslaget i studieboka korrekt (altså en skattepliktig gevinst på kr 1 875 000).
 • Kapittel 9, Læreboka s. 264 og 269 og Studieboka s. 143:
  • Det er oppdaget en feil i læreboka og studieboka knyttet til skatteplikt for barn under 13 år, jf. sktl. § 5-15 første ledd bokstav o og henvisning til Skatte-ABC. Inntekt under kr 10 000 er skattefri, slik at det kun er inntekt ut over kr 10000 som er skattepliktig for barn under 13 år.
  • Det betyr at bare kr 5 500 for 10-åringen er skattepliktig i eksemplet på side 264 i læreboka.
  • Det samme gjelder gjelder i oppgave 6, side 269 i læreboka, der bare kr 3000 av 12-åringens inntekt er skattepliktig.
  • I studieboka oppgave 9-5, side 143, er kun kr 4 500 av 11-åringens inntekt skattepliktig.
 • Kapittel 13, Læreboka s. 403:
  • I beregningen av skattepliktig utbytte må det korrigeres for det ubenyttede skjermingsfradraget fra X6 for aksjer i behold, jf. sktl. 10-12 (2). Ubenyttet skjermingsfradrag på aksjene som er i behold per 31.12.X7 kan fremføres fra X6 og ikke kun øke skjermingsgrunnlaget for X7.
  • Benyttet skjermingsfradrag i X7:
  • Skjermingsgrunnlag: kr (3 803 * 75) * 0,01 = kr 2 852
  • Ubenyttet skjermingsfradrag fra X6: kr (3 * 75) = kr 225
  • Sum kr (2 852 + 225) = kr 3 077
  • Skattepliktig utbytte: kr (3 750 -3 077) = kr 673

2017-2018 hovedbok     2017-2018 studiebok