Innføring i skatterett 2023-2024 er i følge Gyldendal på lager 17. juli 2023 (læreboka) og 26. juli 2023 (studieboka). På samme tidspunkt skal bøkene være tilgjengelig hos nettbokhandlere, mens det tar et par dager før de er fysisk i butikk. Læreverket består av følgende bøker:

 • Even Fallan, Stine Mari Børthus og Astrid Svendgård: Innføring i skatterett 2023-2024 (41. utgave)
 • Even Fallan, Stine Mari Børthus og Astrid Svendgård: Innføring i skatterett 2023-2024 – studiebok (28. utgave)

Læreverket kommer i ny utgave hvert år slik at det er ajour med gjeldende skatteregler og årets skattevedtak og skattesatser (her: for 2023). Det er relevant når dere våren 2024 skal utarbeide og/eller kontrollere skattemelding for 2023 for personer eller selskap. Siden det gjøres tusenvis av endringer i tekst og tall hvert år kan noen feil forekomme. (Boktekst, eksempler, oppgaver og løsningsforslag til oppgavene må oppdateres.) Når vi oppdager eller får epost fra dere om (mulige) feil legger vi ut melding om det her. Følg derfor med her når dere leser boka og jobber med oppgaver.

Feil oppdaget i læreboka og studieboka for 2023-2024 (angitt kronologisk kapittel for kapittel):

 • Kapittel 2, læreboka, s. 132:
  • På linje 8 står det feilaktig at oppjusteringsfaktoren er 1,6. Det korrekte skal være 1,72, som det også står i sktl. § 10-31 (som det er referert til.)
 • Kapittel 2, studieboka, oppgave 2-52 (løsningsforslag), s. 76-78:
  • Løsningen på oppgave 2-52 vedrørende år 20X6 og delvis for 20X8 er feil (men det er korrekt for 20X7). Her følger korrekt løsning for 20X6 og 20X8:
  • La oss først forutsette at boligen ikke har vært utleid de foregående fem årene eller tidligere i 20X6.
  • I 2006 blir det regnskapsfastsetting siden det er skattepliktige leieinntekter, jf. sktl. § 7-2 første ledd. Men det blir ikke fradrag for vedlikeholdskostnader fordi boligen har vært leid ut mindre enn et halvt år, jf. sktl. § 7-10 tredje setning. (I dette tilfellet er det kun en dag om å gjøre at boligen hadde vært utleid minst halve året, siden dette regnes i antall dager.) Dermed blir skattemessig fradrag for vedlikehold kr 0 (ikke kr 65 000).
  • Leieinntektene for 20X6 skal være kr [(10 000 * 5 mnd) + (10 000 * 29 dager/31 dager)] = kr 59 355 (ikke kr 50 000). Dermed med blir også økning i alminnelig inntekt for 20X6 kr 59 355 (og ikke kr 22 917).
  • Regnskapsfastsetting benyttes også i 20X7 og 20X8 siden utleie er skattepliktig etter sktl. § 7-2 første ledd. Men både i 20X7 og 20X8 blir boligen utleid i mer enn halve året, slik at det gis fradrag for vedlikeholdskostnader. I og med at vedlikeholdskostnader påløper rett etter overgang til regnskapsbehandling/regnskapsfastsetting må vi beregne hvor stort fradraget blir etter regelen i sktl. § 7-10. Løsningsforslaget er korrekt for 20X7.
  • Løsningsforslag for 20X8 må først ta for seg hvor stor andel av vedlikeholdskostnaden på kr 250 000 det skal beregnes fradrag for etter reglene i sktl. § 7-10. Det gis forholdsmessig for de 7 månedene i året boligen var utleid, altså kr 250 000 * 7/12 = kr 145 833. Dette beløpet er så utgangspunkt for videre beregning, som tilsvarer det som er gjort i eksisterende løsningsforslag. Det gis fullt fradrag for de første kr 10 000 og så 70 % fradrag for det overskytende (70 % fordi det har vært skattepliktig leieinntekt to av de foregående fem årene): kr (10 000 + (145 833 – 10 000) * 0,7) = kr 105 083. Endring i alminnelig inntekt blir da skattepliktige leieinntekter kr 70 000 – vedlikeholdskostnader kr 105 083 = kr –35 083. Denne løsningen følger av Skatte-ABC, som vist til i læreboka.
 • Kapittel 2, studieboka, oppgave 2-102, s. 57:
  • I oppgaveteksten står det at listepris for en Morris mini elbil er kr 700 000. Det korrekte (jf. løsningsforslaget) skal være kr 750 000.
 • Kapittel 4, læreboka, s. 237:
  • I eksemplet med Knut Eriksen er regnestykket korrekt, men utregningen er feil. Riktig skal være x = kr 567 657.
 • Kapittel 5, læreboka, s. 254:
  • I linje 2 står en henvisning til sktl. § 9-3 første ledd bokstav a, noe som er feil. Henvisningen er ment å vise at det er forskjell mellom “muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev” på en side og “mengdegjeldsbrev” på en annen. Riktig henvisning for det skal være sktl. § 9-3 første ledd bokstav C nummer 1 versus samme paragraf bokstav c nummer 2.
 • Kapittel 5, læreboka, s. 262:
  • I fotnoten står det at det er et ekstra eksempel på utregning av verdi på sekundærbolig i kapittel 5.5.3. Det stemmer ikke, men dersom du følger linken under “oppgaveguide” lenger ned på denne nettsiden vil du under kapittel 5 og stikkordet “sekundærbolig” finne nummer på en rekke oppgaver med løsningsforslag hvor du kan trene på å regne ut formuesverdi av sekundærbolig.
 • Kapittel 5, læreboka, s. 279:
  • Øverst i eksemplet blir det for egenkapitalbevis henvist til sktl. § 4-10 tredje ledd. Dette skal være sktl. § 4-12 femte ledd. (Se også neste kulepunkt for en feil til i samme eksempel.)
 • Kapittel 5, læreboka, s. 279:
  • Midt på sida, under “operasjon 2” står det feilaktig sekundærbolig. Det skal stå egenkapitalbevis.
 • Kapittel 5, studieboka, oppgave 5-8 h, s. 187 og 188:
  • I løsningsforslag har ei linje falt ut i beregning av “full verdi” av bruttoformuen samt at ei linje skal strykes:
  • Full verdi av primærbolig skal være med, og den er kr 700 000 : 0,25 = kr 2 800 000.
  • Når det gjelder aksjer skal kun den første linje være med, hvor det står “kr 160 000 : 0,8 = kr 200 000”. Den neste linja hvor det står aksjer til kr 150 000 skal strykes.
  • Gitt disse endringene stemmer det at “full verdi” av bruttoformuen er kr 5 490 000 slik det står i løsningen.
 • Kapittel 5, studieboka, oppgave 5-16 c, s. 196:
  • I setning to står det at Minnis formuesskatt er kr 0. Det skal selvsagt være Peders formuesskatt som er kr 0 i denne oppgaven.
 • Kapittel 5, studieboka, oppgave 5-22, s. 203:
  • I nest nederste linje i løsningen til oppgave 5-22 står det at trygdeavgift regnes ut ved å multiplisere med 0,79. Det korrekte skal være 0,079. Svaret (kr 34 790) er korrekt.
 • Kapittel 5, studieboka, oppgave 5-24 e), s. 208:
  • Maksimalt fradrag for fagforeningskontingent var kr 7 700, ikke kr 5 800. Men dette endrer ikke svaret i oppgaven.
 • Kapittel 7, studieboka, oppgave 7-12, s. 239:
  • Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i spørsmål a) skal være det samme som fordelen som regnes ut i spørsmål b), altså kr 131 188 (ikke kr 130 540 som det står i løsningsforslaget). Dermed skal arbeidsgiveravgift være kr 18 498 og fradragsberettigede kostnader kr 196 498. I utgaven av boka som utgis sommeren 2024 vil vi også bytte rekkefølge på spørsmål a) og b) slik at fordelen regnes ut først.
 • Kapittel 11, læreboka, s. 574:
  • I kapittel 11.2.5 står det henvist til bokas kapittel 3.2.5. Det korrekte skal være 3.2.4.4.

Oppgaveguide:

Her er en link til oversikt over hvilke oppgaver i studieboka (i hovedsak for kapittel 1 til 5 og kapittel 11) som omhandler ulike temaer. Håper er at dette gjør det enklere å finne relevante oppgaver. La oss for eksempel si at du vil øve på formuesverdsetting av primærbolig eller at du vurderer å selge aksjer. Da kan du bruke dokumentet for identifisere relevante oppgaver. (Du kan selvsagt også bare følge delkapitene i lære, for studieboka har samme inndeling.)

Boka har tre deler, etter kapittel 1 som er et oversiktskapittel:

 • Del I Personbeskatning (utenfor næringsvirksomhet)
 • Del II Næringsbeskatning
 • Del III Særskilte tema (inkludert eget kapittel om fast eiendom, som supplerer stoff om fast eiendom i ordinære kapitler)

Bokas pedagogiske ide:

 • skatterett for økonomer mv. bør ha fokus på økonomiske virkninger av skattereglene
 • stor hyppighet av eksempler for å illustrere dette og forenkle læringsprosessen
 • årlig oppdatering til gjeldende skatteregler og -satser for økt relevans for studentene.

Lover og forskrifter – slik de lød da denne utgaven av boka ble skrevet våren 2023

På lovdata blir lover og forskrifter løpende oppdatert. Det kan være relevant for studenter å vite hva som stod i lover og forskrifter da denne utgaven av læreboka og studieboka ble skrevet (våren 2023). Her følger PDFer hentet fra lovdata 15. mars 2023 for noen sentrale lover og forskrifter: