Innf├©ring i skatterett 2021-2022_forside
Innføring i skatterett 2021-2022 er ventet til lager 10. august ifølge melding fra Gyldendal (gjelder begge bøker).
Læreverket består av følgende bøker:
 • Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund: Innføring i skatterett 2021-2022 (39. utgave)
 • Lars Fallan, Even Fallan og Thomas Lund: Innføring i skatterett 2021-2022 – studiebok (26. utgave)

OBS: Feil som blir oppdaget i læreverket av oss eller meldt til oss av brukerne blir lagt ut nederst på denne sida. Siden det foretas tusenvis av korrigeringer i læreverket hvert år på grunn av endrede skatteregler og skattesatser, kan dessverre enkelte feil forekomme. Send tilbakemeldinger til: even.fallan[at]pm.me 

Boka har tre deler, etter kapittel 1 som er et oversiktskapittel:

 • Del I Personbeskatning (utenfor næringsvirksomhet)
 • Del II Næringsbeskatning
 • Del III Særskilte tema (inkludert eget kapittel om fast eiendom, som supplerer stoff om fast eiendom i ordinære kapitler)

Bokas pedagogiske idé:

 • skatterett for økonomer mv. bør ha fokus på økonomiske virkninger av skattereglene
 • stor hyppighet av eksempler for å illustrere dette og forenkle læringsprosessen
 • årlig oppdatering til gjeldende skatteregler og -satser for økt relevans for studentene.

Endringer i 2021-2022 utgaven inkluderer eksempelvis:

 • Boka er som vanlig oppdatert til gjeldende skattesatser og -regler for inneværende år, nå 2021.
 • Den nye satsforskriften, som erstatter deler av takseringsforskriften, er innarbeidet i boka.
 • Nye regler om formuesverdsetting av fast eiendom (sktl. § 4-10) er innarbeidet. Dette har også følgekonsekvenser for fastsetting av gjeldsreduksjon, noe som er innarbeidet.
 • Nye regler om fradrag i skatt for boligsparing for ungdom (BSU) er innarbeidet.
 • Nye regler om skattlegging av rente på lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap er innarbeidet.
 • Det er lagt inn nye oppgaver, blant annet nye samleoppgaver som henter stoff fra hele bokas del I (personbeskatning). I tillegg kommer det her på efallan.no/skatterett i løpet av august 2021 link til et dokument som gir en oversikt over hvilke oppgaver og eksempler i læreboka og studieboka hvor studentene kan teste sin forståelse av ulike temaer (f. eks. hvilke oppgaver som tester studentene i henholdsvis inntekt fra privat bruk av firmabil, inntekt fra mottatt aksjeutbytte eller beregning av gjeldsreduksjon).
 • Begrepsavklaring knyttet til naturalytelse versus utgiftsgodtgjørelse er tydeliggjort. Det samme har skjedd med enkelte begrepsavklaringer for fast eiendom (kapittel 11), hvor betydningen av fritidseiendom er ulik avhengig av om det gjelder inntekt eller formue. Begrepsavklaring knyttet til næringseiendom er også lagt inn. Teksten om verdsetting av fritidseiendom og tomt er forbedret.
 • Omtale av prinsipper for utarbeidelse av skattereglene (enkelhet, skatteevne, nøytralitet, symmetri osv.) er oppdatert i forbindelse med at en kommune har endret sin formuesskattesats. Dette har aktualisert samsvarsprinsippet også nasjonalt (utover særreglene for tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark).

Lovendringer vedtatt og feil oppdaget etter at manuset ble levert:

 • Kapittel 4.8.1 – Læreboka
  • Fradrag i skatt for BSU-innskudd (boligsparing for ungdom)
  • 18. juni 2021 vedtok Stortinget å legge til en ekstra setning i sktl. § 16-10 første ledd: “Tilsvarende gjelder når innskuddet skal brukes til påkostninger på eller vedlikehold av egen bolig.” Endringen innebærer at det er lov å anvende BSU-innskuddet til påkostning og vedlikehold av bolig, i tillegg til erverv av bolig. Ellers er reglene som beskrevet i boka.
  • Endringen får virkning allerede for inntektsåret 2021