Forskningsprosjekt om analyse av økonomisk atferd i norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Informasjon til personer hvis personopplysninger kan inngå som grunnlagsdata for analyser i forskningsprosjekt om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers økonomiske atferd.

I dette forskningsprosjektet (Sikts referanse 313131) blir indirekte identifiserende personopplysninger behandlet fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse. Aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers økonomiske atferd blir analysert ved hjelp av data om grunnleggende forhold (adresse, stiftelsesdato, bransje mv.), regnskapsdata, eierskapsforhold og konsernforhold. I tillegg til dette analyseres data om ledende roller i selskapene fra 2004 til nåtid. Dette innebærer at anonymiserte, men indirekte personidentifiserende personopplysninger om et stort antall personer inngår som deler av analysegrunnlaget i forskningsprosjektet. Dette er opplysninger som rolle, kjønn, alder osv. Personopplysninger som analyseres i prosjektet er allerede i all hovedsak offentlig tilgjengelig i ikke-anonymisert form gjennom gratistjenester på nettsider som brreg.no, purehelp.no etc. Selv om personopplysninger på individnivå er input i prosjektets analyser (anonymiserte, men indirekte personidentifiserende opplysninger), skjer analysene i prosjektet på makronivå. I resultatene blir ingen personer identifisert. Ingen personer blir heller omtalt i publisert materiale. Analysearbeidet foretar heller ikke skritt for å identifisere personer i input-data.

Forskningsprosjektet består av forskere fra (i alfabetisk rekkefølge) Hanken School of Economics, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og NTNU. Høgskolen i Innlandet er behandlingsansvarlig institusjon for personopplysninger i dette forskningsprosjektet. På oppdrag fra Høgskolen i Innlandet har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Personer som har spørsmål om sine personopplysninger og behandlingen av disse i prosjektet kan henvende seg til personvernombud for forskning ved Høgskolen i Innlandet: personvern@inn.no. Spørsmål kan også rettes til førsteamanuensis Even Fallan på epostadresse angitt under kontaktinformasjon på www.efallan.no.

29. januar 2024
Even Fallan